A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Sounds Chart: A E I O U aa ae ai ao au ba be bi bo bu ca ce ci co cu da de di do du ea ee ei eo eu fa fe fi fo fu ga ge gi go gu ha he hi ho hu ia ie ii io iu ja je ji jo ju ka ke ki ko ku la le li lo lu ma me mi mo mu na ne ni no nu oa oe oi oo ou pa pe pi po pu qa qe qi qo qu ra re ri ro ru sa se si so su ta te ti to tu ua ue ui uo uu va ve vi vo vu wa we wi wo wu xa xe xi xo xu ya ye yi yo yu za ze zi zo zu